Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:
2020
Datum realizacije ugovora: 10.02.2020,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na montaži objekta: TS 10/0,4 KV 2X1000KVA „Tećija“ Podgorica.
Datum realizacije ugovora: 19.02.2020,
Naručilac: JUGOPETROL AD,
Opis izvršenih radova: Projektovanje i izgradnja transformatorske stanice TS 10/0.4 kV 1x400 kVA sa uklapanjem u postojeću 10kV i NN mrežu na Avio Servisu Tivat.
Datum realizacije ugovora: 27.02.2020,
Naručilac: 13.JUL-PLANTAŽE AD,
Opis izvršenih radova: Projektovanje i izvođenje radova na postavljanju kablova i priključenju nove bunarske potopne pumpe na lokaciji STS 10/0,4 KV 160KVA BUNAR 23, Podgorica.
Datum realizacije ugovora: 16.03.2020,
Naručilac: SPINEL d.o.o.,
Opis izvršenih radova: projektovanje i izgradnja nove TS 10/0.4kV 1x1000 (630) kVA „Hotel Montenegro“, Bečići-Budva.
Datum realizacije ugovora: 19.03.2020,
Naručilac: MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE,
Opis izvršenih radova: Izgradnja trafostanice u vojnom skladištu Brezovik.
Datum realizacije ugovora: 01.04.2020,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na montaži objekta:NDTS 10/0,4 kV 1X630kVA „NOVA 11“ sa uklapanjem u SN i NN mrežu.
Datum realizacije ugovora: 23.04.2020,
Naručilac: BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIĆ d.o.o.,
Opis izvršenih radova: Izrada elaborata zamjene transformatora u TS 35/10 kV i izvođenje radova na zamjeni transformatora 1,6 MVA u TS 35/10 kV “Vilusi”-Nikšić, u TS 35/10 kV “Ptič”-Podgorica, u TS 35/10 kV ‘’Ostros’’-Bar.
Datum realizacije ugovora: 30.04.2020,
Naručilac: BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIĆ d.o.o.,
Opis izvršenih radova: montaža trofaznog, regulacionog, uljnog, hermetički zaptivenog sa stabilizacionim namotajem, energetskog transformatora 110±10x1.5%/36.75/6.3kV, 63/63/21 MVA na lokaciji TS 110/35 kV Nikšić.
Datum realizacije ugovora: 04.05.2020,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na montaži objekta: Rekonstrukcija NN mreže ČEVO, Opština Cetinje.
Datum realizacije ugovora: 03.06.2020,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na montaži i demontaži: Trafostanica 10/0,4 kV, SN i NN blokova, transformatora NKRO, ugradnji AB stubova, SKS i ovjesne opreme, energetskih kablova, izrade kablovskih pojnica i završnica, nabavka pozor trake, gal štitnika, oznake trase kablovskih vodova, kao i izrada projekta održavanja i izrada geodetskih situacija-elaborata-Rožaje (Carine).
Datum realizacije ugovora: 06.06.2020,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na montaži i demontaži: Trafostanica 10/0,4 kV, SN i NN blokova, transformatora NKRO, ugradnji AB stubova, SKS i ovjesne opreme, energetskih kablova, izrade kablovskih pojnica i završnica, nabavka pozor trake, gal štitnika, oznake trase kablovskih vodova, kao i izrada projekta održavanja i izrada geodetskih situacija-elaborata-Rožaje (Repište).
Datum realizacije ugovora: 26.06.2020,
Naručilac: BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIĆ d.o.o.,
Opis izvršenih radova: Nabavka, montaža, uzemljenje i rasvjeta šest kompaktnih trafostanica TS 10/0,4 kV (sa spoljnom manipulacijom).
Datum realizacije ugovora: 07.07.2020,
Naručilac: CEDIS D.O.O.,
Opis izvršenih radova: Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na montaži i demontaži: Trafostanica 10/0,4 kV, SN i NN blokova, transformatora NKRO, ugradnji AB stubova, SKS i ovjesne opreme, energetskih kablova, izrade kablovskih pojnica i završnica, nabavka pozor trake, gal štitnika, oznake trase kablovskih vodova, kao i izrada projekta održavanja i izrada geodetskih situacija-elaborata-Petnjica.
Datum realizacije ugovora: 29.07.2020,
Naručilac: RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA,
Opis izvršenih radova: Isporuka i montaža četiri blindirane trafostanice na sankama, lokacija Pljevlja.
Datum realizacije ugovora: 21.08.2020,
Naručilac: GLAVNI GRAD PODGORICA,
Opis izvršenih radova: Projektovanje i izvođenje radova na rekonstrukciji napajanja el.energijom zgrade Glavnog grada Podgorica.
Datum realizacije ugovora: 05.10.2020,
Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA, Opis izvršenih radova Izgradnja TS 10/0,4kV 1X630kVA Manastir Podvrh i instalacija elektroenergetske infrastrukture od TS 35/10kV Bistrica do TS 10/0,4kV Manastir Podvrh u Opštini Bijelo Polje.
Datum realizacije ugovora: 28.10.2020,
Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA,
Opis izvršenih radova: Izvođenje radova na izgradnji TS 35/10 kV Cmiljača (izvođenje radova na izgradnji elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“ – trafostanica 35/10kv 1x8mva (2x8mva) „Cmiljača u opštini Bijelo Polje.
2019
CEDIS, Opis izvršenih radova: Nabavka i isporuka kompaktne TS 10/0.4 kV, 1x1000 kVA Tološi 7.
CEDIS, Opis izvršenih radova: Rekonstrukcija 5 trafostanica u Ulcinju (TS 10/0,4kV “Agroulcinj”-Ulcinj, TS 10/0,4kV “Pristan potok”-Ulcinj, TS 10/0,4kV “Đerane 3”-Ulcinj, TS 10/0,4kV “Fekalije”-Ulcinj, TS 10/0,4kV “Bregvija”-Ulcinj).
CEDIS, Opis izvršenih radova: Rekonstrukcija 7 trafostanica u Baru (TS 10/0,4kV “Paljuškov pijesak”-Bar , TS 10/0,4kV “Zelen”-Bar , TS 10/0,4kV,“Prepumpna stanica”-Bar ,TS 10/0,4kV “Podlozom”-Bar , TS 10/0,4kV “Petovića zabio”-Bar , TS 10/0,4kV “Dubrava 2”-Bar, TS 10/0,4kV Sutomore-Bar)
NORMAL COMPANY doo, Opis izvršenih radova: Izgradnja TS 10/0,4kV 1x630kVA na lokaciji Tivat.
RUDNIK UGLJA PLJEVLJA, Opis izvršenih radova: Remont BTS ćelije, lokacija Pljevlja.
CEDIS, Opis izvršenih radova: Nabavka i isporuka kompaktne TS 10/0.4 kV, 1x1000 kVA DUP Dajbabe Zelenika.
RUDNIK UGLJA PLJEVLJA, Opis izvršenih radova: Povezivanje TS “Potrlica” i TS “Tvrdaš” i primarnih BTS ćelija P1 i P2 lokacija Pljevlja.
ŽICG , Opis izvršenih radova: Projektovanje i ugradnja OMKS i RTU AK3 ormara za postrojenje EVP 110/25 kV Trebešica, lokacija Trebešica
CEDIS, Opis izvršenih radova: Nabavka i isporuka kompaktne TS 10/0.4 kV, 1x630 kVA Gornji Kokoti.
CEDIS, Opis izvršenih radova: Nabavka i zamjena ćelije postrojenja SF6 u TS 35/10kV Gornja Zeta.
LUKA BAR AD, Opis izvršenih radova: Izgradnja niskonaponske elektroenergetske infrastrukture za priključak i pouzdano napajanje frigo-kontejnera po sistemu ključ u ruke.
CEDIS, Opis izvršenih radova: montaža TS 2x1000kVA sa priključnim 10kV podzemnim vodovima i uklapanjem u NN mrežu za NDTS 10/0.4kV „Tećija“ 2X1000kVA
CEDIS, Opis izvršenih radova: montaža TS 10/0.4kV 2x630kVA „B-7“ Ulcinj
HARD DISCOUNT LAKOVIĆ d.o.o, Opis izvršenih radova: Projektovanje i izgradnja TS 10/0.4kV 1x630 kVA, lokacija Zlatica Podgorica.
CEDIS, Opis izvršenih radova: Nabavka materijala i opreme za izmještanje dijela elektroenergetske infrastrukture zbog rekonstrukcije regionalnog puta Berane-Petnjica prva faza, lokacija Petnjica.
CEDIS, Opis izvršenih radova: Izgradnja NDTS 10/0.4 kV, 1x630 kVA “Nova 11”, lokacija Nikšić.
CEDIS, Opis izvršenih radova: Izgradnja DTS 10/0.4 kV, 1x630 kVA “Orja Luka”, lokacija Danilovgrad.
CEDIS, Opis izvršenih radova: Izgradnja TS 10/0.4 kV “Pistula 3” sa priključnim 10kV kablovskim vodom, lokacija Ulcinj.
MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE, Opis izvršenih radova: Izgradnja trafostanice 10/0,4kV, 630(250)kVA u vojnom skladištu Brezovik, Nikšić.
CEDIS, Opis izvršenih radova: građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na montaži objekta-Rekonstrukcija NN mreže “Čevo”, opština Cetinje.
CEDIS, Opis izvršenih radova: Projektovanje i izgradnja DTS 10/0,4 kV 1x1000kVA Voljavac sa priključnim 10kV vodom, Bijelo Polje
EPCG, Opis izvršenih radova: Ispitivanja za potrebe TE Pljevlja: električnih zaštita bloka, sistema pobude sinhronog turbogeneratora, generatorskog prekidača, energetskih transformatora, sistema uzemljenja TE Pljevlja
2018
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Rekonstrukcija TS 10/0,4 TS 10/0,4kV,)400+630)kVA »br.8 Upravna zgrada GPCG« i TS 10/0,4kV,100kVA, »br.920-Krstac«, lokacija Nikšić
Tehnički pregled izvedenih radova na sanaciji AB portala u TS 110/35 kV Nikšić, lokacija Nikšić
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Ispitivanje električnih zaštita, lokacija TE Pljevlja
RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA, Isporuka i montaža dvije blindirane trafostanice na sankama, lokacija Pljevlja
CEDIS d.o.o. Podgorica, Izmiještanje dijela NN mreže u zoni rekonstrukcije magistralnog puta M-2.4 Ulcinj-Sukobin, dionica Ulcinj Krute
LUKA BAR AD, Rekonstrukcija lučkih trafostanica TS br.1 i TS br.11, Ugovor br. 272 od 12.04.2018
MONTENEGRO PETROL DOO, Nabavka i isporuka TS 10/0,4kV 1x1000kVA na lokaciji u naselju Mahala bb
VELBOS d.o.o. ROŽAJE, nabavka i isporuka TS 10/0,4kV 1x630kVA na lokaciji Rožaje
CEDIS d.o.o. Podgorica, izgradnja 10kV podzemnog voda od TS 35/10kV NOVI OBOD, do portalnog stuba prema naselju Gnjijevi Do, Cetinje-po sistemu ključ u ruke
RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA, Izvođenje radova na rekonfiguraciji i modernizaciji DTO sistema-faza 1, Izgradnja TS 35/6 kV TVRDAŠ, lokacija Pljevlja
CEDIS d.o.o. Podgorica, Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zamjeni 4MVA transformatora u TS 35/10kV Ponari, TS Gorica Stara, TS Stari Obod, TS Čanj, TS Risan, TS Grbalj, po sistemu ključ u ruke
CEDIS d.o.o., Izgradnja DTS 10/0,4 kV „PRČANJ II-Karmen“, lokacija Kotor
CEDIS d.o.o., Građevinski, zanatski i elektromontažni radovi na montaži objekta TS 10/0,4kV Rudo Polje sa uklapanjem u VN mrežu-Nikšić, lokacija Kotor
CGES AD Podgorica, Isporuka i ugradnja jednopolnih prekidača za uključenje i isključenje zvjezdišta 35kv u TS 220/110/35kv Podgorica1 i TS 110/35kv Tivat
2017
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, za osposobljavanje TS 35kV „BRANA OTILOVIĆI“ i puštanje TS u pogon, lokacija Pljevlja
TRUDBENIK, nabavka, isporuka i montaža TS 10/0,4kV, 1x630 kVA na lokaciji Ljubović-Zabjelo, Podgorica
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić , kao član KONZORCIJUMA EUROZOX, zaduženi za elektro dio - izvođenje radova na izgradnji TS 35/10 kV 2x8MVA „Klinci“
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, za nabavku i izgradnju STS 10/0,4kV, 250kVA „ZATON-ŠKOLA“ lokacija Bijelo Polje
EKOPROMET, nabavka i montaža kabla i opreme za opremanje STS 1x250kVA 10/0,4kV, Opština Bijelo Polje
SISTEM-MNE, nabavka i montaža kabla i opreme za opremanje 10kV ćelije »Ribarevine«, Opština Bijelo Polje
GLOSARIJ V, nabavka i montaža TS “VOLI“ 10/0,4kV, 1x1000kVA, lokacija Ulcinjsko Polje
CGES AD Podgorica, Rekonstrukcija objekata za uključenje u novi SCADA i EMS
CGES AD Podgorica, izvođenje radova - Izrada glavnog projekta, isporuka opreme i izvodjenje radova za kablovski vod 110kV PG4-PG1
CGES AD Podgorica, Nabavka projektovanja i izvođenja radova na ugradnji odvodnika prenapona u TS 110kV
CEDIS d.o.o. Podgorica, Rekonstrukcija DV 10kV Slap iz TS 35/10kV Danilovgrad
Voli doo, Izgradnja DTS 10/0,4 kV „ NOVA BR.7“, 1x1000kVA, lokacija PODGORICA
ČELEBIĆ, Izgradnja DTS 10/0,4 kV 2x1000KVA(I faza) „NOVA UPRAVNA ZGRADA“, lokacija PODGORICA
JU Osnovna škola „Vlado Milić “, Izgradnja TS 10/0,4 kV „br.8 “ Nova Donja Gorica, lokacija PODGORICA
CEDIS d.o.o. Podgorica, Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji 8 TS u Pljevljima
2016
Čelebić, nabavka, isporuka i ugradnja NDTS 10/0,4kV, 2x1000kVA, za potrebe objekata koji se grade na urbanističkoj parceli, u zahvatu DUP-a „Radoje Dakić“, lokacija preko puta DELTA CITY centra, Podgorica
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA-DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, usluge NADZORA na Projektovanju i izgradnji nove elektro vučne stanice Trebešica, Željeznička infrastruktura Crne Gore (ŽICG), Podgorica-Kolašin
ZETAGRADNJA, nabavka, isporuka i ugradnja TS 10/0,4kV, 1x1000kVA, lokacija Zabjelo, Podgorica
CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU-CFSSI 1x1000 kVA, rekonstrukcija NDTS 10/0,4kV, 1x1000kVA, za potrebe objekata koji se gradi u Budvi, lokacija Rozino 3
Čelebić, nabavka, isporuka i ugradnja NDTS 10/0,4kV, 2x630kVA, za potrebe SPORTSKI CENTAR ČELEBIĆ, Podgorica
CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU-CFSSI, nabavka, isporuka i ugradnja NDTS 10/0,4kV, 1x1000kVA, za potrebe objekata koji se gradi u Tivtu, lokacija –Seljanovo
EPCG, nabavka, isporuka i ugradnja 35KV i 10KV prekidača na lokaciji: Šavnik
EPCG, nabavka, isporuka i ugradnja 35KV i 10KV prekidača na lokaciji: Cetinje
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - nabavka radova za potrebe REGIONA 4 (ULCINJ, BAR I BUDVA
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - nabavka radova za potrebe REGIONA 7(PLJEVLJA -rekonstrukcija 13 trafostanica u Pljevljima
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA-DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, usluge projektovanja i izvođenje radova na izgradnji isklopive šestosjedne žičare K8 , sa puštanjem u rad, ski staza u neposrednoj blizini žičare K8 u ukupnoj dužini od cca 4 km, projektovanje staza predviđenih Detaljnom razradom Kolašin 1600 i projektovanje sistema za vještačko osnježavanje na lokalitetu Kolašin 1600 u Opštini Kolašin, Konzorcijum „Eminent- Doppelmayr”
GEOSERVIS,rekonstrukcija TS 10/0,4kV, 1x630 kVA, lokacija SPUŽ
MINISTARSTVO ODBRANE CG, Rekonstrukcija TS 10/0,4KV, 1x630 kVA, lokacija AERODROM GOLUBOVCI –PODGORICA TS-2 I TS-4 I KASARNA BAR TS PERO ĆETKOVIĆ
Čelebić, nabavka, isporuka i ugradnja NDTS 10/0,4kV, 2x1000kVA (2.faza), lokacija Radoje Dakić, Podgorica
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić , kao član KONZORCIJUMA EUROZOX, zaduženi za elektro dio - izvođenje radova na rekonstrukciji TS 35/10 kV „Pržno“
2015
ZETAGRADNJA, nabavka, isporuka i montaža TS 10/0,4kV, 2x1000kVA, lokacija preko puta DELTA CITY centra, Podgorica
CGES AD Podgorica, Projektovanje, nabavka opreme i izvođenje radova u novom transformatorskom polju TS Mojkovac, lokacija Mojkovac
DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, kao član KONZORCIJUMA NOVI VOLVOX, zadužen za elektro dio izrade tehničke dokumentaciju na nivou Glavnog projekta i izveđenje radova na elektro i građevinskom dijelu TS 35/10 KV, 2x8MVA, u krugu kompleksa Ski centra Jezerine, opština Kolašin
ZETAGRADNJA, nabavka, isporuka i montaža TS 10/0.4 kV, 2 x 1000 kVA (II faza), lokacija Mljekara, Podgorica
ZETAGRADNJA - nabavka, isporuka i montaža L-ĆELIJE u trafostanici 2x100kVA "Mljekara", na lokaciji Momišići.
Advokat Vanja Mugoša - Izrada elektro projekta rekonstrukcije trafostanice u ul. Slobode br.16 u Podgorici
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - Rekonstrukcija TS 10/0.4kV"Vještica", isporuka SN bloka 2V+1T-ED Budva
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - Ispitivanje električnih zaštita generatora, transformatora, 6 kV razvoda; Ispitivanje sistema pobude sinhronog turbogeneratora; Ispitivanje generatorskog prekidača HECS-100M-TE Pljevlja
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - Izgradnja podzemnog voda 10 kV „Župa-Marići“ i rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „Marići“ i rekonstrukcija podzemnog voda 10 kV Aerodrom-Ostvo cvijeća - ED Tivat
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - Izgradnje NDTS 10/0,4 kV,1x630 kVA „Vodenica“ i izgradnje NDTS 10/0,4 kV,1x630 kVA „Donji Pržanj“,za potrebe FC Distribucija-ED Kolašin
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - nabavka radova -Izgradnja kV voda 10 kV Juškovića potok - Uloševina - Lepenac, izgradnja TS 10/0,4 kV Ž.Stanica - Ambarine i izgradnja TS 10/0,4 kV Podbišće-D.Selo-ED Mojkovac
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - izgradnja TS Nova 1 i TS Nova 2 za potrebe ED Nikšić
CARINE – nabavka, isporuka i montaža ts 10/0,4kV, 1x1000KVA Podgorica
GRADNJA PROMET - nabavka, isporuka i montaža TS 10/0,4kV, 1x1000kVA
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - nabavka radova za potrebe ED Cetinje-rekonstrukcija 8 trafostanica
ZETAGRADNJA, nabavka, isporuka i montaža TS 10/0.4 kV, 2x1000 kVA, lokacija Delta city, Podgorica
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić – izgradnja NDTS 10/0,4kV 2x620kVA »Nikoljac-Kapela«, lokacija Bijelo Polje
KROLING, opremanje 35kV ćelije, lokacija Plav
Diastasi Technical DSD - nabavka radova za EKO benzinska stanica Bijelo Polje
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - nabavka radova za potrebe ED Pljevlja
2015
ZETAGRADNJA, nabavka, isporuka i montaža TS 10/0,4kV, 2x1000kVA, lokacija preko puta DELTA CITY centra, Podgorica
CGES AD Podgorica, Projektovanje, nabavka opreme i izvođenje radova u novom transformatorskom polju TS Mojkovac, lokacija Mojkovac
DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, kao član KONZORCIJUMA NOVI VOLVOX, zadužen za elektro dio izrade tehničke dokumentaciju na nivou Glavnog projekta i izveđenje radova na elektro i građevinskom dijelu TS 35/10 KV, 2x8MVA, u krugu kompleksa Ski centra Jezerine, opština Kolašin
ZETAGRADNJA, nabavka, isporuka i montaža TS 10/0.4 kV, 2 x 1000 kVA (II faza), lokacija Mljekara, Podgorica
ZETAGRADNJA - nabavka, isporuka i montaža L-ĆELIJE u trafostanici 2x100kVA "Mljekara", na lokaciji Momišići.
Advokat Vanja Mugoša - Izrada elektro projekta rekonstrukcije trafostanice u ul. Slobode br.16 u Podgorici
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - Rekonstrukcija TS 10/0.4kV"Vještica", isporuka SN bloka 2V+1T-ED Budva
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - Ispitivanje električnih zaštita generatora, transformatora, 6 kV razvoda; Ispitivanje sistema pobude sinhronog turbogeneratora; Ispitivanje generatorskog prekidača HECS-100M-TE Pljevlja
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - Izgradnja podzemnog voda 10 kV „Župa-Marići“ i rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „Marići“ i rekonstrukcija podzemnog voda 10 kV Aerodrom-Ostvo cvijeća - ED Tivat
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - Izgradnje NDTS 10/0,4 kV,1x630 kVA „Vodenica“ i izgradnje NDTS 10/0,4 kV,1x630 kVA „Donji Pržanj“,za potrebe FC Distribucija-ED Kolašin
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - nabavka radova -Izgradnja kV voda 10 kV Juškovića potok - Uloševina - Lepenac, izgradnja TS 10/0,4 kV Ž.Stanica - Ambarine i izgradnja TS 10/0,4 kV Podbišće-D.Selo-ED Mojkovac
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - izgradnja TS Nova 1 i TS Nova 2 za potrebe ED Nikšić
CARINE – nabavka, isporuka i montaža ts 10/0,4kV, 1x1000KVA Podgorica
GRADNJA PROMET - nabavka, isporuka i montaža TS 10/0,4kV, 1x1000kVA
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - nabavka radova za potrebe ED Cetinje-rekonstrukcija 8 trafostanica
ZETAGRADNJA, nabavka, isporuka i montaža TS 10/0.4 kV, 2x1000 kVA, lokacija Delta city, Podgorica
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić – izgradnja NDTS 10/0,4kV 2x620kVA »Nikoljac-Kapela«, lokacija Bijelo Polje
KROLING, opremanje 35kV ćelije, lokacija Plav
Diastasi Technical DSD - nabavka radova za EKO benzinska stanica Bijelo Polje
Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić - nabavka radova za potrebe ED Pljevlja
2014
ELEKTRO CENTAR PETEK projektovanje, nabavka, isporuka i montaža DTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA, LOKACIJA OPATOVO, TIVAT
CGES kao član KONZORCIJUMA NOVI VOLVOX zaduženi za elektro dio i započeli projektovanje, isporuku i montažu opreme za TS 110/10 KV, TS KLIČEVO,NIKŠIĆ
GREENFIELD LIVING (Herceg Novi), nabavka, isporuka i montaža DTS 10/0,4kV, 1x630kVA, lokacija Morinj, Herceg Novi
EPCG AD NIKŠIĆ, Rekonstrukcija MBTS 10/0,4Kv, 1000kVA „Zlatica“ sa priključnim, lokacija Podgorica
EPCG AD NIKŠIĆ, Rekonstrukcija MBTS 10/0,4 kV „Mažina Nova“ zamjena NN bloka, rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „Pine“ zamjena SN blok, rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „Mimoza“ zamjena SN blok, rekonstrukcija MBTS 10/0,4 kV „Dumidran“ i rekonstrukcija MBTS 10/0,4 kV „Radovići II“ zamjena SN bloka za potrebe ED Tivat, lokacija Tivat
GREENFIELD LIVING (Herceg Novi), nabavka i ugradnja dovodnog kabla, od postojeće DTS u Morinju, do nove DTS i puštanje u rad, lokacija Morinj, Herceg Novi
EPCG AD NIKŠIĆ, Nabavka radova za potrebe ED TIVAT, Izgradnja DTS 10/0,4kV „Brda“ i DTS 10/0,4kV „Mulo oko“, lokacija Tivat
Čelebić-2x1000 kVA, nabavka, isporuka i ugradnja NDTS 10/0,4kV, 2x1000kVA, za potrebe objekata koji se grade na urbanističkoj parceli 5, u zahvatu DUP-a „Radoje Dakić“, lokacija preko puta DELTA CITY centra, Podgorica
EPCG AD NIKŠIĆ, Izgradnja DTS 10/0,4Kv, 1x630kVA „Mahala“ sa priključnim 10kV vodom, lokacija Podgorica
Za EPCG AD NIKŠIĆ, Nabavka radova za potrebe ED Budva, Izgradnja elektroenergetskih objekata za potrebe ED BUDVA III, lokacija Budva
EPCG AD NIKŠIĆ, Izgradnja MBTS 10/0,4Kv, 1x630kVA „Grlić“ sa priključnim 10kV vodom, lokacija Danilovgrad
EPCG AD NIKŠIĆ, Rekonstrukcija TS 10/0,4kV „Tržnica“ za potrebe ED TIVAT, lokacija Tivat
EPCG AD NIKŠIĆ, Izgradnja DTS 10/0,4KV „Stadion“ i Izgradnja DTS 10/0,4Kv „Cijevna obala“, lokacija Podgorica i Danilovgrad
ZETAGRADNJA, nabavka, isporuka i montaža TS 10/0,4kV, 2x630kVA, (I FAZA), lokacija kod TV PINK, Podgorica
EPCG AD NIKŠIĆ, Izgradnja TS 10/0,4Kv „Pećica ograda“ i Izgradnja DTS 10/0,4Kv „Buljov pod“, lokacija ŽABLJAK
KROLING, nabavka, isporuka i ugradnja opreme za TS NDTS 10/0,4kV, 2x630KVA, na lokaciji Univerzitetski centar-Cetinje
EPCG AD NIKŠIĆ, Izgradnja kV voda 10 kV Juškovića potok-Uloševina-Lepenac, Izgradnja TS 10/0,4Kv „Ž.stanica-Ambarine“ i Izgradnja TS 10/0,4kV „Podbišće-D.selo“, lokacija Mojkovac
2013
CGES projektovanje, isporuka i montaža opreme za TS 2x20 MVA, 110/35 KV,GIS, ŠKALJARI, KOTOR
JAVNO PREDUZEĆE KOMUNALNE USLUGE-PODGORICA projektovanje, nabavka, isporuka i montaža opreme za rekonstrukciju 10 kV postrojenja u crpnoj stanici 1x630 KVA
FC DISTRIBUCIJA zamjena SN bloka 2V+2T –ED Budva, LOKACIJA DUBOVICA II BUDVA
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA RIBAREVINA BIJELO POLJE
ZETAGRADNJA isporuka i montaža TS 2x1000 KVA, LOKACIJA MLJEKARA PODGORICA
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA NEDAKUSI, BIJELO POLJE
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA VUJAČIĆ SERVIS, PODGORICA
UNIPRED isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA BIJELO POLJE
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA ROG LIVADE, PODGORICA
SYNERGY nabavka opreme za MHE 1x1000 KVA, 35/0.4 kV,LOKACIJA LIJESKA ,OPŠTINA BIJELO POLJE
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA MANASTIR MORAČA
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA DONJI KOKOTI, PODGORICA
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA ZABJELO-19 decembar, Podgorica
FC DISTRIBUCIJA, kao dio Konzorcijuma EUROZOX DOO, projektovanje i montaža opreme za rekonstrukciju TS 2x20 MVA, 35/10 KV, PODGORICA 3
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA RADIOREPETITOR, ULCINJ
FC DISTRIBUCIJA nabavka neophodne opreme za opremanje jedne 10 kV ćelije u TS 35/10 kV Žabljak-ED Žabljak
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA KARABUŠKO POLJE III, PODGORICA
MONT INVESTMENT iz Bijelog Polja projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x630 KVA, lokacija BIJELO POLJE
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA RADANOVIĆI, KOTOR
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA RAMADANOVIĆI, KOTOR
NOVI VOLVOX projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA ŽABLJAK
VOLI TRADE isporuka i montaža TS 2x1000 KVA, LOKACIJA prelo puta DELTA CENTRA, PODGORICA
ZETAGRADNJA isporuka i montaža TS 2x1000 KVA, LOKACIJA BLOK VI, PODGORICA
BORIČIĆ COMPANY projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA PRČANJ, KOTOR
CMC CONTROLMATIC COMMERCE projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA GARAČ, DANILOVGRAD
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA JOVANA CVIJIĆA , NIKŠIĆ
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA RISAN, KOTOR
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA STUDENTSKI DOM, KOTOR
2012
ČELEBIĆ doo isporuka i montaža TS 2x1000 KVA, LOKACIJA PREKO PUTA DELTA CENTRA, PODGORICA
BAYPHARM projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x630 KVA sa mjerenjem na visokom naponu, LOKACIJA MAREZA, PODGORICA
TRADEUNIQUE projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x1000 KVA,LOKACIJA CARSKO SELO iznad Svetog Stefana, Budva
ČELEBIĆ doo isporuka i montaža TS 1x1000+1x630 KVA, LOKACIJA ZELENA PIJACA SA ŠOPING CENTROM BAZAR, BLOK V, PODGORICA
PRIVATNI PREDUZETNIK ĐUKANOVIĆ RADENKO-ELEKTRIKA projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x1000 KVA, LOKACIJA KRIVI MOST, PODGORICA
FC PROIZVODNJA projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x250/630 KVA, LOKACIJA OSTROG, NIKŠIĆ
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA PODGORICA, JP 122/11
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA OSTROS, EDB BAR
ZETAGRADNJA isporuka i montaža TS 1x1000 KVA, LOKACIJA PODGORICA
FC DISTRIBUCIJA, isporuka i montaža opremeTS 35/10kV, 2x12,5MVA, lokacija Rozino-Budva
FC DISTRIBUCIJA isporuka i montaža TS 1x630 KVA,NDTS KLANAC, LOKACIJA BIJELO POLJE,EDB BIJELO POLJE
VN GREEN PARK projektovanje, nabavka, isporuka i montaža TS 1x630 KVA, LOKACIJA BAOŠIĆI,HERCEG NOVI
FC DISTRIBUCIJA, isporuka i montaža opreme, Rekonstrukcija TS 110/10kV, 2x40MVA PODGORICA 4
ZETAGRADNJA isporuka i montaža TS 1x1000 KVA, LOKACIJA GRADSKI STADION PODGORICA

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija